Informacija telefonu 8 700 55 066

Apie mus

          UAB „Busturas" yra viena didžiausių Šiaulių miesto įmonių. Šiauliai – miestas šiaurės Lietuvoje (www.siauliai.lt), kuriame 2018 m. gyveno 100 119 (Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019) gyventojų. Uždaroji akcinė bendrovė „Busturas" įregistruota Šiaulių   miesto   savivaldybėje 1990 m. gruodžio 18 d. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 107080 nematerialiųjų nominalios vertės vardinių akcijų. 2015 m. birželio 30 d. „Busturas" ir Šiaulių m. savivaldybės administracija sudarė akcijų pasirašymo sutartį Nr. SŽ-843. UAB „Busturas" įstatinis kapitalas padidintas 434428,96 EUR, išleidžiant 15001 akcijų emisiją. Akcijų nuosavybės teisė priklauso Šiaulių miesto savivaldybei. Akcijų valdymas, naudojimas ir disponavimas pasitikėjimo teise perduotas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui.

        Keleivių vežimo įmonė savo metus skaičiuoja nuo 1955 metų. 1999 m. įmonė pavadinta UAB „Busturas". Pagrindinė bendrovės veikla – nustatytais maršrutais vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio) bei tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais, užsakomaisiais reisais.

        UAB „Busturas" vykdo veiklą vadovaudamasi Europos Sąjungos transporto reglamentais ir direktyvomis, Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksu, Lietuvos Respublikos Transporto lengvatų ir su šiais įstatymais susijusiais norminiais aktais, sutartimis, sudarytomis su Šiaulių miesto savivaldybe, Šiaulių rajono savivaldybe ir Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos bei atsižvelgdama į keleivių judumo poreikius.

        Šiuo metu UAB „Busturas" veiklą vykdo 59 tūkst. kv. m. ploto teritorijoje. Joje yra administracinis pastatas, autobusų remonto ir aptarnavimo dirbtuvės, garažas-pastogė, mechaninės dirbtuvės, gamtinių dujų kompresorinė, gamybinis korpusas, sandėlis, degalinė.

Bendrovė pagal nuomos sutartį valdo Šiaulių autobusų stotį, esančią Tilžės g. 109, Šiauliuose. Bendrovės valdymo organai:
  • visuotinis akcininkų susirinkimas;
  • bendrovės valdyba – kolegialus valdymo organas;
  • bendrovės vadovas – generalinis direktorius – vienasmenis valdymo organas;
  • stebėtojų tarybos nėra.
        Įmonėje dirba (2019 m. sausio 3 d. duomenimis) 370 darbuotojai, iš jų – 189 vairuotojai-konduktoriai, kiti vairuotojai – 22, remontininkai – 34, kiti kvalifikuoti darbininkai – 41, specialistai, tarnautojai, technikai – 72, administracija – 12. Bendrovėje dirbančiųjų bendras amžiaus vidurkis – 53 metai, vairuotojų-konduktorių – 56 metai. 7,6 proc. darbuotojų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą (daktaro, magistro arba bakalauro laipsnį), 12,5 proc.– aukštąjį neuniversitetinį/ aukštesnįjį arba šiuo metu studijuoja, 25,1 proc. – vidurinį su profesine kvalifikacija, 53,1 proc. – vidurinį ir 1,6 proc. – pagrindinį išsilavinimą.

        Bendrovė turi 145 autobusus, iš jų - 112 skirti miestui, 33 - dirba tolimojo susisiekimo maršrutuose bei užsakomuosiuose reisuose. Per 2018 metus UAB „Busturas" autobusai nuvažiavo 7,710 mln. km. Didžiąją dalį UAB „Busturas" pervežimų sudaro keleivių vežimas reguliariaisiais reisais vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais (67 %, arba 5185,93 tūkst. km.). Maršrutų skaičius Šiaulių mieste 2018 m. siekė 42. Bendras UAB „Busturas" maršrutų skaičius 2018 m. – 58, o tai yra 1 maršrutu mažiau palyginus su 2017 m.

        Bendrovės reguliariais ir užsakomais reisais 2018 m. buvo pervežta 12,504 mln. keleivių. 2018 m. UAB „Busturas“ pardavimai siekė 9109,49 tūkst. Eur., o tai yra 78,159 tūkst. Eur. (arba 0,85 %) mažiau, lyginant su 2017 m. Sumažėjusius pardavimus didžiąja dalimi įtakojo vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutų nebeaptarnavimas nuo 2017 m. liepos 1 d. Didžiausią dalį įmonės pardavimų sudaro pajamos, gautos iš miesto pervežimų. Be keleivių vežimo reguliariais maršrutais, bendrovė nuomoja įvairios klasės autobusus, veža siuntas autobusais, parduoda bilietus į vietinius ir tarptautinius reisus, teikia techninės pagalbos kelyje paslaugas, nuomoja turtą ir t.t.

       Šiuo metu bendrovėje vykdomi projektai:
  • Elektroninio bilieto sistemos eksploatavimo funkcionalumų tobulinimas;
  • Mažai taršių miesto autobusų keitimas;
  • „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas (Nr. 04.5.1-TID-V-517)“ – ES struktūrinių fondų finansavimo priemonė.
UAB ,,Busturas“ misija ir vizija:
 
         Misija – užtikrinti nepertraukiamą keleivių mobilumą viešuoju autobusų transportu Šiaulių miesto, priemiesčio bei tarpmiestiniais maršrutais, atsižvelgiant į aptarnaujamos teritorijos judumo poreikius, garantuojant viešojo autobusų transporto prieinamumą, patogumą, greitį tuo pačiu - saugumą ir dėmesingumą keleiviams.

         Vizija – moderni, konkurencinga ir patikima Šiaulių miesto įmonė, teikianti aukščiausios kokybės keleivių pervežimo autobusais paslaugas.

UAB ,,Busturas“ tikslai, uždaviniai, priemonės:

Tikslas 1 – Kelti viešojo susisiekimo autobusais paslaugų kokybę miesto ir tolimojo susisiekimo maršrutais bei užsakomaisiais reisais, siekiant išlaikyti turimas keleivių segmentų.

Uždavinys 1.1 – užtikrinti aukštą keleivių aptarnavimo efektyvumą, kultūrą, saugumą šiuolaikinių technologijų ir metodikų pagalba.

Priemonė 1.1.1 – keleivių skaičiavimo sistemos miesto autobusuose paleidimas ir vaizdo stebėsenos miesto autobusuose ir AS įdiegimas.

Priemonė 1.1.2 – kontrolierių darbo procesų efektyvinimas.

Priemonė 1.1.3 – paslaugų kokybės gerinimas bendrovėje, efektyvinant darbo procesus ir veiklas.

Priemonė 1.1.4 – bendrovės darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, siekiant saugesnio bei kokybiškesnio keleivių vežimo ir aptarnavimo.

Uždavinys 1.2 – tobulinti bilietų sistemas ir modernizuoti technologijas siekiant efektyvesnio sistemų galimybių išnaudojimo.

Priemonė 1.2.1 – galimybių atsiskaityti/įsigyti bilietus įvairiais šiuolaikiniais būdais modernizavimas.

Priemonė 1.2.2 – papildomų keleivių su regos negalia informavimo apie maršrutus priemonių įdiegimas.

Priemonė 1.2.3 – Miesto e. bilieto sistemos eksploatavimo tobulinimas per išorinius platintojus ir vidinius įmonės resursus.

Uždavinys 1.3 – gerinti bendrovės ir viešojo transporto įvaizdį bei didinti keleivių informuotumą.

Priemonė 1.3.1 – bendrovės ir viešojo autobusų transporto įvaizdžio skirtingomis komunikacijos priemonėmis gerinimas ir keleivių sąmoningumo didinimas.

Priemonė 1.3.2 – bendrovės paslaugų kokybės vertinimas: keleivių pasitenkinimo viešuoju transportu (autobusais) atliekant realių ir potencialių keleivių tyrimus.

Priemonė 1.3.3 – darbuotojų uniformų įsigijimas.

Uždavinys 1.4 – atnaujinti autobusų parką, modernizuoti bendrovės gamybinę bazę ir gamybos išteklius.

Priemonė 1.4.1 – autobusų parko atnaujinimas.

Priemonė 1.4.2 – bendrovės teritorijos ir gamybinės bazės renovavimas.

Priemonė 1.4.3 – gamybos procesų efektyvinimas, atnaujinant gamybos išteklius.

Priemonė 1.4.4 – IT tinklų infrastruktūros plėtimas ir modernizavimas ir kitų duomenų valdymo ir saugumo priemonių įdiegimas.

Tikslas 2 – DIDINTI PAJAMAS IR MAŽINTI KAŠTUS EFEKTYVINANT VALDYMO IR ORGANIZACINIUS PROCESUS ĮMONĖJE.

Uždavinys 2.1 – Efektyvinti įmonės organizacinę bei valdymo strategiją ir taktiką per žmogiškųjų išteklių, technologijų ir procesų optimizavimą.

Priemonė 2.1.1 – UAB „Busturas“ informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano paruošimas. 

Priemonė 2.1.2 – bendrojo duomenų apsaugos reglamento vykdymo užtikrinimo įdiegimas.

Priemonė 2.1.3 – miesto maršrutinių autobusų tinklo išnaudojimo didinimas ir maršrutų optimizavimas.

Priemonė 2.1.4 – įmonės padalinių veiklos pilnas išdiferencijavimas ekonominiu aspektu.

Priemonė 2.1.5 – korupcijos prevencijos veiklos vystymas užtikrinant įmonės valdymo ir veiklos skaidrumą.

Priemonė 2.1.6 – verslo valdymo programų (atskirų modulių), skirtų eksploatacinių duomenų apskaitai ir apdorojimui, modernizavimas.

Priemonė 2.1.7 – autobusų išleidimo į reisą procesų automatizavimas.

Priemonė 2.1.8 – eismo saugumo užtikrinimo stebėsenos apskaitos modernizavimas.

Uždavinys 2.2 – padidinti papildomų įplaukų (nuosavų finansinių šaltinių didinimas) už netiesioginę įmonės veiklą srautus.

Priemonė 2.2.1 – kitų (ne vežimo) paslaugų (išorei): autobusų išorės plovimas, diagnostika, stabdžių ir važiuoklės patikra ir kt. teikimo efektyvinimas.

Priemonė 2.2.2 – siuntų tarnybos teikiamų paslaugų efektyvinimas.

UAB „Busturas”

Įmonės kodas 144127993
PVM mokėtojo kodas LT441279917
Šarūno g. 2, Šiauliai LT-76161
Šiaulių autobusų stotis: Tilžės g. 109, Šiauliai LT-77159

Tel. (8~41) 592 000

faks. (8~41) 545 296

A.s. LT72 7180 0000 0246 7930AB Šiaulių bankas

Informacija telefonu
8 700 55066
busturas@busturas.lt