Informacija telefonu 8 700 55 066

Apie mus

UAB „Busturas" yra viena didžiausių Šiaulių miesto įmonių. Šiauliai – miestas šiaurės Lietuvoje (www.siauliai.lt). Uždaroji  akcinė bendrovė „Busturas" įregistruota Šiaulių   miesto   savivaldybėje  1990 m.   gruodžio  18 d. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 107080 nematerialiųjų nominalios vertės vardinių akcijų. 2015 m. birželio 30 d. „Busturas" ir Šiaulių m. savivaldybės administracija sudarė akcijų pasirašymo sutartį Nr. SŽ-843. UAB „Busturas" įstatinis kapitalas padidintas 434428,96 EUR, išleidžiant 15001 akcijų emisiją. Akcijų nuosavybės teisė priklauso Šiaulių miesto savivaldybei. Akcijų valdymas, naudojimas ir disponavimas pasitikėjimo teise  perduotas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui.
Keleivių vežimo įmonė savo veiklos metus skaičiuoja nuo 1955 metų. 1999 m. įmonė pavadinta UAB „Busturas". Įmonė veiklą vykdo keliomis kryptimis:
  • Pagrindinė įmonės veikla yra keleivių vežimas nustatytais maršrutais:
  1. vietinio (miesto) susisiekimo – Šiaulių mieste;
  2. tolimojo reguliaraus susisiekimo Vilniaus, Kauno kryptimis;
  3. užsakomaisiais reisais.
  • Įmonės specialistai atlieka viešojo transporto koordinatoriaus-operatoriaus funkcijas Šiaulių mieste: viešojo transporto bilietų sistemos koordinavimą, keleivių, ekipažų ir bagažo kontrolę, keleivių informavimo sistemos kūrimą ir priežiūrą, viešojo transporto eismo, tvarkaraščių, grafikų sudarymą ir kontrolę, keleivių aptarnavimą, komunikacijos su keleiviams užtikrinimą, e.kortelių priežiūrą ir administravimą, papildymo tinklo išlaikymą ir kt.
  • UAB „Busturas“ yra Šiaulių autobusų stoties valdytojas.
  • Kitos bendrovės paslaugos: siuntų vežimas autobusais, reklama ant autobusų ir autobusuose, reklama stotyje, autobusų nuoma, nekilnojamo turto nuoma, techninė pagalba kelyje ir kt.
UAB „Busturas" vykdo veiklą vadovaudamasi Europos Sąjungos transporto reglamentais ir direktyvomis, Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksu, Lietuvos Respublikos Transporto lengvatų ir su šiais įstatymais susijusiais norminiais aktais, sutartimis, sudarytomis su Šiaulių miesto savivaldybe, Šiaulių rajono savivaldybe ir Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos bei atsižvelgdama į keleivių judumo poreikius.
Šiuo metu UAB „Busturas" veiklą vykdo 59 tūkst. kv. m. ploto teritorijoje. Joje yra administracinis pastatas, autobusų remonto ir aptarnavimo dirbtuvės, garažas-pastogė, mechaninės dirbtuvės, gamtinių dujų kompresorinė, gamybinis korpusas, sandėlis, degalinė.
Bendrovė pagal nuomos sutartį valdo Šiaulių autobusų stotį, esančią Tilžės g. 109, Šiauliuose. Bendrovės valdymo organai:visuotinis akcininkų  susirinkimas;
  • bendrovės  valdyba – kolegialus valdymo organas;
  • bendrovės  vadovas – generalinis  direktorius – vienasmenis valdymo organas;
  • stebėtojų tarybos nėra.

Įmonėje dirba (2019 m. rugpjūčio 1 d.  duomenimis) 362 darbuotojai; iš jų – 190 vairuotojų-konduktorių, kitų vairuotojų– 20, kvalifikuotų darbininkų – 92 (iš jų transporto priemonių remontininkų – 34), specialistų, tarnautojų, technikų – 48, administracijos darbuotojų – 12. Bendrovėje dirbančiųjų bendras amžiaus vidurkis – 53 metai, vairuotojų – konduktorių – 55 metai. 6 proc. darbuotojų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą (daktaro, magistro arba bakalauro laipsnį), 4 proc.– aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, 8 proc. – aukštesnįjį / specialųjį vidurinį arba šiuo metu studijuoja, 24 proc. – vidurinį su profesine kvalifikacija, 56 proc. – vidurinį ir 2 proc. – pagrindinį išsilavinimą.
Bendrovė turi 130 autobusus, iš jų - 97 skirti miestui, 33 - dirba tolimojo susisiekimo maršrutuose bei užsakomuosiuose reisuose. Per 2018 metus UAB „Busturas" autobusai nuvažiavo 7,7 mln. km. Didžiąją dalį UAB „Busturas" pervežimų sudaro keleivių  vežimas  reguliariaisiais  reisais  vietinio  (miesto)  susisiekimo  maršrutais  (67 %, arba 5,2 mln. km.). Maršrutų tinklą Šiaulių mieste sudaro 38 maršrutai.
Bendrovės reguliariais ir užsakomais reisais 2018 m. buvo pervežta 12,504 mln. keleivių. 2018 m. UAB „Busturas“ pardavimai siekė 9109,49 tūkst. Eur., o tai yra 78,159 tūkst. Eur. (arba 0,85 %) mažiau, lyginant su 2017 m. Sumažėjusius pardavimus didžiąja dalimi įtakojo vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutų nebeaptarnavimas nuo 2017 m. liepos 1 d. Didžiausią dalį įmonės pardavimų sudaro pajamos, gautos iš miesto pervežimų. Be keleivių vežimo reguliariais maršrutais, bendrovė nuomoja įvairios klasės autobusus, veža siuntas autobusais, parduoda bilietus į vietinius ir tarptautinius reisus, teikia techninės pagalbos kelyje paslaugas, nuomoja turtą ir t.t.

 

UAB „Busturas“ strateginis veiklos planas 2020-2022 metams patvirtintas

2020-04-29 valdybos posėdžio protokolu Nr. 3.

UAB ,,Busturas“ misija ir vizija:
Misija – užtikrinti nepertraukiamą keleivių mobilumą viešuoju autobusų transportu Šiaulių miesto ir tarpmiestiniais maršrutais, atsižvelgiant į aptarnaujamos teritorijos judumo poreikius, garantuojant viešojo autobusų transporto prieinamumą, patogumą, greitį tuo pačiu - saugumą ir dėmesingumą keleiviams.

Vizija – moderni, konkurencinga ir patikima Šiaulių miesto įmonė, teikianti aukščiausios kokybės keleivių pervežimo autobusais paslaugas.

Tikslas 1. – KELTI TEIKIAMŲ VIEŠOJO SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS IR KITŲ ĮMONĖS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS LYGĮ.

Uždavinys 1.1. – Užtikrinti saugų, patikimą ir prieinamą keleivių vežimą maršrutiniais autobusais mieste ir tolimajame susisiekime.
Priemonė 1.1.1. – Autobusų parko atnaujinimas.
Priemonė 1.1.2. – Eismo saugumo gerinimas.
Priemonė 1.1.3.  – Keleivių saugumo užtikrinimas naudojantis viešojo transporto paslaugomis.
Priemonė 1.1.4.  – Miesto reguliaraus susisiekimo autobusų punktualumo užtikrinimas.

Uždavinys 1.2. – Teikti kokybiškas keleivių ir klientų informavimo, aptarnavimo, bilietavimo ir kitas įmonės paslaugas.
Priemonė 1.2.1. – Keleivių aptarnavimo keleivių kontrolės metu kokybės užtikrinimas.
Priemonė 1.2.2. – Komunikacijos su interesantais raštu ir telefonu kokybės gerinimas.
Priemonė 1.2.3. – Bendrovės darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, siekiant kokybiškesnio keleivių ir klientų aptarnavimo.
Priemonė 1.2.4. – Klientų ir keleivių aptarnavimo kokybės atsiskaitant už važiavimą VT, pildant ir atliekant kt. e.bilietų administravimo funkcijas, gerinimas.
Priemonė 1.2.5. – Bendrovės ir viešojo autobusų transporto įvaizdžio gerinimas.
Priemonė 1.2.6. – Bendrovės paslaugų kokybės vertinimas: keleivių pasitenkinimo viešuoju transporto paslaugomis tyrimas.

Tikslas 2. – OPTIMIZUOTI IR EFEKTYVINTI BENDROVĖS VEIKLOS VIDAUS PROCESUS.

Uždavinys 2.1. – Didinti keleivių ir ekipažo kontrolės veiklos efektyvumą.
Priemonė 2.1.1. – Keleivių ir ekipažų kontrolės darbuotojų darbo rezultatų vertinimas.
Priemonė 2.1.2. – Keleivių ir ekipažų kontrolės darbuotojų darbo rezultatų efektyvinimas.

Uždavinys 2.2. – Optimizuoti autobusų ir kitų bendrovės automobilių techninės kontrolės profilaktinio aptarnavimo bei remonto procesus ir užtikrinti tinkamą jų eksploatavimo kokybę.
Priemonė 2.2.1. – Profilaktinio aptarnavimo bei remonto kokybės gerinimas.
Priemonė 2.2.2. – Sanitarinės priežiūros užtikrinant švarą ir tvarką bendrovės autobusuose kokybės gerinimas.
Priemonė 2.2.3. – Tarnybinių bendrovės vidaus ūkio transporto priemonių panaudojimo efektyvinimas, atnaujinant automobilių parką.
Priemonė 2.2.4. – Remonto sąnaudų tenkančių 1 ridos kilometrui mažinimas.
Priemonė 2.2.5. – Vairuotojų-konduktorių darbo užmokesčio ir apskaitos sistemų ataskaitų tobulinimas ir naujų įdiegimas.
Priemonė 2.2.6. – Autobusų techninės priežiūros ir kontrolės bei remonto darbuotojų grupės darbo rezultatų vertinimas.
Priemonė 2.2.7. – Įmonės maršrutinių autobusų, ūkio transporto priemonių kuro sąnaudų optimizavimas.

Uždavinys 2.3. – optimizuoti miesto ir tolimojo susisiekimo pervežimų organizavimo procesą.
Priemonė 2.3.1. – Miesto keleivių informavimo automatizavimas.
Priemonė 2.3.2. – Miesto viešojo transporto maršrutinio tinklo plėtra.
Priemonė 2.3.3. – Autobusų išleidimo į reisą procesų automatizavimas.
Priemonė 2.3.4. – Tolimojo susisiekimo maršrutų optimizavimas.

Uždavinys 2.4. – Pasiekti ir išlaikyti optimalius bendrovės finansinius rodiklius, ieškant galimybių pritraukti papildomus pinigų srautus iš netiesioginės bendrovės veiklos (nuosavų finansinių šaltinių didinimas).
Priemonė 2.4.1. – Vidinių finansinių išteklių didinimas, siekiant pritraukti papildomų įplaukų iš netiesioginės veiklos.
Priemonė 2.4.2. – Optimalių veiklos rodiklių kontrolė ir valdymas.
Priemonė 2.4.3. – Netiesioginės įmonės veiklos pardavimų skatinimas.

Uždavinys 2.5. – užtikrinti IT kibernetinį saugumą atitinkantį BDAR reikalavimus ir įmonės poreikius.
Priemonė 2.5.1. – BDAR įgyvendinimo asmens duomenų saugumo atitikties audito atlikimas, IT sistemų kibernetinės saugos atitikties audito atlikimas.
Priemonė 2.5.2. – Dokumentų valdymo sistemos įdiegimas.

Uždavinys 2.6. – Efektyvinti autobusų stoties darbo procesus.
Priemonė 2.6.1. – Optimizuoti Šiaulių autobusų stoties veiklos procesus.
Priemonė 2.6.2. – Autobusų stoties darbuotojų darbo rezultatų vertinimas.
     

Tikslas 3. – FORMUOTI PROFESIONALIŲ IR MOTYVUOTŲ VADOVŲ, SPECIALISTŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ KOMANDĄ.

Uždavinys 3.1. – Ugdyti ir užtikrinti įmonės darbuotojų saugą ir sveikatą.
Priemonė 3.1.1. – Darbuotojų sveikatos palaikymo ir prevencijos įgūdžių ugdymas.
Priemonė 3.1.2. – Darbuotojų saugos gebėjimų įtvirtinimas ir tinkamo jų panaudojimo užtikrinimas.

Uždavinys 3.2. – gerinti socialinę organizacinę aplinką ir užtikrinti darną darbo santykiuose.
Priemonė 3.2.1. –  Korupcijos prevencijos veiklos vystymas užtikrinant bendrovės valdymo ir veiklos skaidrumą.
Priemonė 3.2.2. – Socialinio dialogo stiprinimas.

Uždavinys 3.3. – Gerinti bendrovės darbuotojų darbo sąlygas ir aplinką.
Priemonė 3.3.1. – Bendrovės teritorijos ir gamybinės bazės renovavimas.
Priemonė 3.3.2. – Darbuotojų darbo aplinkos, darbo sąlygų gerinimas.
Priemonė 3.3.3. – Aplinkosaugos reikalavimų bendrovėje įgyvendinimas.

Uždavinys 3.4. – Motyvuoti darbuotojus organizuojant ir įgalinant keliant jų kvalifikaciją.
Priemonė 3.4.1. – Specialistų ir tarnautojų kvalifikacijos kėlimas.
Priemonė 3.4.2. – Darbuotojų motyvacinės sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas.

UAB „Busturas”

Įmonės kodas 144127993
PVM mokėtojo kodas LT441279917
Šarūno g. 2, Šiauliai LT-76161
Šiaulių autobusų stotis: Tilžės g. 109, Šiauliai LT-77159

Tel. (8~41) 592 000

faks. (8~41) 545 296

A.s. LT72 7180 0000 0246 7930AB Šiaulių bankas

Informacija telefonu
8 700 55066
busturas@busturas.lt