Informacija telefonu 8 700 55 066

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į UAB „BUSTURAS“ VALDYBOS NARIO PAREIGAS

Uždaroji akcinė bendrovė „BUSTURAS“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 144127993, adresas Šarūno g. 2, 76161 Šiauliai, skelbia kandidato, turinčio kompetenciją finansų srityje, pakartotinę atranką į nepriklausomo Bendrovės valdybos nario pareigas.
Atranka skelbiama vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. A-674 patvirtintu kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybas atrankos aprašu https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a9e31c804a5111e89197e1115e5dbece?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=704dc1b7-395b-402b-a2c1-2b65c2a671cd
Bendrovės interneto svetainės adresas http://www.busturas.lt
Nuoroda internete į Bendrovės veiklą ir strateginius tikslus: http://www.busturas.lt/lt/apie-mus
Atranką vykdys Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta atrankos komisija.
Atrankos būdas – pokalbis.
Kandidatas į nepriklausomus Bendrovės valdybos narius renkamas iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos, tai yra 2021 metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.
Kandidatai, pretenduojantys į nepriklausomo Bendrovės valdybos nario, turinčio kompetenciją finansų srityje, poziciją turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus:
Bendrieji reikalavimai:
 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
 4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.
Specialieji reikalavimai:
 1. Turėti 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį.
 2. Turėti kompetencijos finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažesnė nei 3 metų vadovavimo finansų valdymo srityje, darbo finansų konsultavimo, finansų ir / ar ekonominės analizės ar audito srityse patirtis įmonėje ar įmonių grupėje, kuri atitinka vidutinei ir / ar didelei įmonių grupei keliamus reikalavimus, numatytus finansinės atskaitomybės įstatyme.
 3. Turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į Bendrovės veiklos specifiką.
 4. Gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus.
 5. Gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.
Nepriklausomumo kriterijai:
 1. Kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti UAB „Busturas“ vadovas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat UAB „Busturas“ darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš UAB „Busturas“, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas.
 2. Kandidatas neturi turėti nuosavybės teise UAB „Busturas“ akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas.
 3. Kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su UAB „Busturas“ nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą).
 4. Kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko UAB „Busturas“ auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju.
 5. Kandidatas neturi būti Savivaldybės tarnautojas ar Savivaldybės administracijos darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų.
 6. Kandidatas neturi būti bendrovės vadovo arba Aprašo 8.1–8.5 papunkčiuose nurodytų asmenų artimas giminaitis (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, broliai ir seserys) ir šeimos narys (artimu šeimos nariu laikomi kartu su tuo asmeniu gyvenantys vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai ir seserys ir jų sutuoktiniai, asmens sutuoktinis (sugyventinis) taip pat sutuoktinio tėvai.
 7. Kandidatas neturi būti ėjęs UAB „Busturas“ valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius.
 8. Kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybų sudėtyje.
 9. Neturi būti kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti jo arba jo artimo giminaičio ar šeimos nario (kaip jis apibrėžtas Aprašo 8.6 papunktyje) ir bendrovės interesų konfliktas.
Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:
 1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje (nurodant, kad pretenduojama į Bendrovės valdybos nario, turinčio kompetenciją finansų srityje, vietą) ir sąžiningumo deklaracija;
 2. kandidato gyvenimo aprašymas;
 3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 5. dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams;
 6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (Kandidato sutikimas).
Kandidatai dokumentus Bendrovei gali pateikti iki 2018 m. gruodžio 31 d.
Kandidatai dokumentus Bendrovei gali pateikti pasirinktinai šiais būdais:
 1. asmeniškai, pateikiant dokumentus adresu adresas Šarūno g. 2, 76161 Šiauliai, 200 kab., darbo dienomis pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.30 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.;
 2. paštu (registruotu laišku) arba per kurjerių tarnybą, adresu Šarūno g. 2, 76161 Šiauliai;
 3. elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. patvirtintus dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.
Kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą: Personalo vadybininkė Reda Toleikienė, tel. (8 41) 592 004, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.; Sekretorė-referentė Dalia Kancevičienė, tel. (8 41) 592 000, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Papildoma informacija
Savivaldybės administracijos direktoriaus motyvuotu prašymu dėl laimėjusio kandidato gali būti kreipiamasi į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų jų turimą informaciją apie kandidatą, jeigu teisės aktuose nėra nustatytas tokios informacijos gavimo privalomumas

UAB „Busturas”

Įmonės kodas 144127993
PVM mokėtojo kodas LT441279917
Šarūno g. 2, Šiauliai LT-76161
Šiaulių autobusų stotis: Tilžės g. 109, Šiauliai LT-77159

Tel. (8~41) 592 000

faks. (8~41) 545 296

A.s. LT72 7180 0000 0246 7930AB Šiaulių bankas

Informacija telefonu
8 700 55066
busturas@busturas.lt