Informacija telefonu 8 700 55 066

Keleivių ir bagažo vežimo autobusais miesto maršrutais taisyklės


ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2016 m. birželio 30 d. Nr. T-283, sprendimas

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-32
DĖL KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO AUTOBUSAIS VIETINIO (MIESTO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS ŠIAULIUOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“          
nuo 2016 m. liepos 1d. įsigalioja 

 

 

 

KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO AUTOBUSAIS VIETINIO (MIESTO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS ŠIAULIUOSE TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Keleivių ir bagažo vežimo autobusais vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais Šiaulių mieste taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato vežėjų, ekipažų ir asmenų, besinaudojančių transporto priemonėmis, pareigas, teises, atsakomybę ir kontrolę. Taisyklės ir Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223, yra privalomos visiems vežėjams ir ekipažams, vežantiems keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste, ir keleiviams, važiuojantiems vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste, bei šių vežėjų, ekipažų ir keleivių kelių transporto kontrolę atliekančioms įstaigoms, įmonėms ir jų pareigūnams ar darbuotojams.

2. Vežėjai gali vežti keleivius tiktai turėdami nustatyta tvarka išduotą licenciją arba Europos Bendrijos licenciją verstis keleivių vežimu transporto priemonėmis, turinčiomis atitinkamai licencijos kopiją ar kortelę arba Europos Bendrijos licencijos kopiją ar kortelę.

3. Keleivių vežimą vietinio (miesto) susisiekimo autobusais organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. vežėjas – įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti keleivius ir bagažą vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste. Įmonė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009 2 straipsnyje;

4.2. pagrindinio autobusų tinklo maršrutas – vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutas, kurio maršruto numeris neprasideda „P“ raide;

4.3. privežamasis autobusų maršrutas – vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutas, kurio maršruto numeris prasideda „P“ raide. Privežamieji autobusų maršrutai įprastai aptarnaujami mažos talpos autobusais (mikroautobusais);

4.4. kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse.

 

II. EISMO ORGANIZAVIMAS

 

5. Reguliaraus susisiekimo autobusais reisai (toliau – reguliarūs reisai) organizuojami tokiais keliais ir gatvėmis, kurių būklė atitinka Reikalavimus gatvėms ir keliams, kuriais vyksta reguliarusis keleivinio transporto eismas, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3-747.

6. Keleiviams vežti reguliariais reisais nustatytu maršrutu išduodamas leidimas. Leidimų vežti keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimo sąlygas, reikalavimus vežėjams, vežėjų pareigas, teises ir atsakomybę nustato Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62.

7. Reguliarių reisų metu ekipažas privalo turėti:

7.1. leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutu;

7.2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) patvirtintą eismo tvarkaraštį;

7.3. licencijos kopiją arba Europos Bendrijos licencijos kopiją;

7.4. kasos aparatą, bilietų kontrolės lapą ir keleivių bilietus;

7.5. ekipažo narių darbo ir poilsio laiko apskaitos dokumentus;

7.6. kitus teisės aktų nustatytus dokumentus.

8. Reguliarių reisų metu transporto priemonė privalo atvykti į autobusų stotis ir stoteles eismo tvarkaraštyje nurodytu laiku.

9. Apie reguliaraus autobusų eismo nutraukimą ir pakeitimus keleiviams turi būti pranešama ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas, o stotelėse informacija atnaujinama iš vakaro.

10. Vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutai pradedami, koreguojami, nutraukiami Savivaldybės administracijos iniciatyva teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Keleivių vežimo autobusais sutartis su vežėjais sudaro, keičia ar nutraukia Savivaldybės administracijos direktorius.

 

III. STOTELĖS

 

12. Stotelių vietas reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutuose nustato Savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Informaciją vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutų stotelėse skelbia ir atnaujina vežėjai.

13. Stotelės įrengiamos vadovaujantis kelių techniniu reglamentu KTR ir statybos techninių reikalavimų reglamentu STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 61. Kelio ženklai „Stotelė“ statomi pagal Kelių eismo taisyklių ir Lietuvos standarto LST reikalavimus, ant ženklo nurodant stotelės pavadinimą.

 

IV. TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMAS

 

14. Reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais reisų metu transporto priemonės turi būti apipavidalintos pagal Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55, reikalavimus.

 

V. BILIETAI, JŲ ŽYMĖJIMAS IR PARDAVIMAS

 

15. Keleivio bilietas – keleivio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas. Vežant keleivius reguliariais reisais, keleivio bilietas yra būtinas. Bilietai yra vienkartiniai ir terminuotieji. Jie gali būti popieriniai arba elektroniniai (įrašyti į specialią plastikinę kortelę su mikroprocesoriumi). Popierinis vienkartinis arba elektroninis bilietas pažymimas / aktyvuojamas komposteriu. Komposteriai gali būti mechaniniai, elektromechaniniai ir elektroniniai. Popieriniame vienkartiniame biliete padaroma žyma mechaniniu arba elektromechaniniu komposteriu. Elektroninis bilietas, įrašytas į plastikinės kortelės elektroninę laikmeną, pažymimas / aktyvuojamas pridedant šią kortelę prie elektroninio komposterio transporto priemonėje ir galioja biliete nustatytą terminą. Elektroninis bilietas žymimas elektroniniame komposteryje kiekvieną kartą keleiviui įlipus į autobusą visą bilieto galiojimo laikotarpį.

16. Reguliarių reisų metu vežėjai privalo taikyti nustatytus tarifus, o ekipažas – parduoti bilietus. Vieno reiso metu visiems keleiviams taikomas vienodo dydžio tarifas už tą patį nuvažiuotą atstumą, o Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytos nuolaidos taikomos nuo visos bilieto kainos ar nuo bilieto kainos, gautos pritaikius kitas nuolaidas.

17. Dokumentai, suteikiantys teisę važiuoti ir vežti bagažą reguliaraus susisiekimo maršrutu, yra bilietai. Bilietą privalo turėti kiekvienas keleivis, išskyrus tuos, kurie naudojasi įstatymo suteikta teise važiuoti nemokamai.

18. Reguliaraus susisiekimo autobusų ekipažas bilietus privalo parduoti tik autobuso stotelėje. Draudžiama išvažiuoti iš stotelių teritorijų nebaigus parduoti bilietų visiems transporto priemonėje esantiems keleiviams, norintiems įsigyti bilietus. Draudžiama parduoti du bilietus ar daugiau su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida vietoj vieno bilieto, kasos aparatu išspausdinti bilietus su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida nesant keleivių arba išspausdinti viename biliete dviejų ar daugiau bilietų su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida duomenis.

19. Keleivis, atsisakęs įsigyti bilietą, išlaipinamas iš transporto priemonės.

20. Jeigu ekipažams pagal Taisyklėse išdėstytas sąlygas neužtenka laiko parduoti bilietų visiems į transporto priemonę įlipusiems keleiviams, vežėjas gali kreiptis į Savivaldybės administraciją, išdavusią leidimą važiuoti nustatytu maršrutu, dėl eismo tvarkaraščio koregavimo.

21. Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytų kategorijų asmenys naudojasi važiavimo reguliaraus vietinio susisiekimo maršrutų autobusais lengvatomis, įsigiję bilietus su atitinkamo dydžio nuolaidomis bei pateikę tokią teisę liudijančių dokumentų originalus.

22. Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytų kategorijų asmenys autobuse gali įsigyti tik jame parduodamos rūšies bilietą su lengvata.

 

VI. KELEIVIŲ ĮLAIPINIMAS, VEŽIMAS IR IŠLAIPINIMAS

 

23. Į stotelėje sustojusį autobusą įlipama pro priekines transporto priemonės duris (išskyrus asmenis su neįgaliųjų ar vaikiškais vežimėliais ir asmenis, turinčius baltąją ar kitos spalvos lazdelę), o išlipama pro galines ir vidurines transporto priemonės duris. Keleiviai vietą turi užimti taip, kad netrukdytų kitiems keleiviams, o privažiavę reikalingą stotelę, priartėti prie galinių ar vidurinių durų ir, transporto priemonei sustojus, nedelsdami išlipti.

24. Vežant keleivius žiemos metu arba kai oro temperatūra yra žemesnė negu 0 °C, transporto priemonės salonas turi būti šildomas.

 

VII. BAGAŽO VEŽIMAS

 

25. Kiekvienam keleiviui leidžiama nemokamai vežtis vieną ne didesnį kaip viena keleivio vieta rankinį bagažą, kurio matmenų (a + b + h) suma ne didesnė kaip 120 cm, neužimant papildomos laisvos sėdimos vietos, taip pat vaikiškus vežimėlius. Moksleiviai ir studentai turi teisę nemokamai vežtis ir didesnį, nei šiame punkte nustatyta, vieną rankinio bagažo, būtino jų mokslams ar studijoms, vienetą.

26. Keleivis, pažymėjęs antrą vienkartinį bilietą, gali vežtis ne didesnį bagažą, kurio matmenų (a + b + h) suma ne didesnė kaip 180 cm. Bagažo bilietas turi būti be nuolaidos, neatsižvelgiant į tai, kad keleivis turi teisę pirkti bilietą su nuolaida.

27. Autobusais draudžiama vežti bagažą, kurio matmenų (a + b + h) suma didesnė kaip 180 cm (išskyrus neįgaliųjų ar vaikiškus vežimėlius), taip pat degiąsias, sprogstamąsias, dvokiančias, radioaktyviąsias medžiagas, suspaustas ir suskystintas dujas, smailius, aštrius, griozdiškus, trukdančius keleiviams daiktus, šaunamuosius ginklus, daiktus, kurie gali sutepti sėdynes arba keleivių drabužius, taip pat draudžiama vežti gyvūnus be taros.

28. Už savo vežamo bagažo saugumą atsako keleivis.

 

VIII. VEŽĖJO IR EKIPAŽO TEISĖS IR PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ

 

29. Vežėjas privalo:

29.1. užtikrinti keleivių saugumą;

29.2. laikytis informacijos pateikimo ir transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos;

29.3. keleiviams vežti skirti techniškai tvarkingus autobusus, atitinkančius sanitarijos ir teisės aktuose nustatytus transporto priemonių apipavidalinimo reikalavimus;

29.4. nustatyti ekipažams nepriekaištingo ir paslaugaus elgesio su keleiviais normas. Gavę informaciją apie šių normų pažeidimus, vežėjų vadovai privalo nedelsdami ištirti ekipažų netinkamo elgesio su keleiviais aplinkybes ir, joms pasitvirtinus, taikyti ekipažams įstatymuose numatytas poveikio priemones.

30. Ekipažas turi teisę laikinai nutraukti reguliarų autobusų eismą, esant nepravažiuojamiems keliams bei sunkioms meteorologinėms sąlygoms arba stichinių nelaimių metu, apie tai pranešęs vežėjui ir leidimą maršrutą aptarnauti išdavusiai Šiaulių miesto savivaldybės administracijai.

31. Ekipažas privalo:

31.1. užtikrinti saugų keleivių ir bagažo vežimą, nepriekaištingą ir paslaugų keleivių aptarnavimą (neleisti šiurkštaus, keleivių orumą įžeidžiančio elgesio, rūkymo salone, garso ir vaizdo aparatūros dideliu garsu naudojimo, nepriimtino bent vienam keleiviui, ir pan.);

31.2. nepriimti ir išlaipinti artimiausioje bet kurio tipo stotelėje atitinkamo bilieto neturinčius, neblaivius,  nešvariais drabužiais, su draudžiamu vežti bagažu, trikdančius kitų keleivių ramybę ir kliudančius ekipažų darbui keleivius;

31.3. įvertinęs susidariusią situaciją, pristatyti į artimiausią policijos įstaigą keleivius, trikdančius kitų keleivių ramybę, jei jų elgesys kelia grėsmę saugiam keleivių vežimui, arba iškviesti policiją, saugos tarnybą, tam naudodamas mobiliojo ar kito galimo ryšio priemones;

31.4. būti rūpestingas, atidus ir paslaugus, padėti neįgaliems asmenims patekti į transporto priemonę, parduoti bilietus, informuoti apie mokėjimo už važiavimą tvarką, laikytis grafiko, pranešti apie maršruto pakeitimą, apie bilietų tikrinimą, kai keleiviai privalo pateikti pažymėtus vienkartinius arba terminuotus bilietus, arba galiojančius dokumentus, suteikiančius teisę naudotis transporto lengvatomis;

31.5. kelionės metu turėti privalomus ekipažo dokumentus ir pateikti juos kontroliuojančiam asmeniui pareikalavus;

31.6. laikytis patvirtintų maršrutų ir eismo tvarkaraščių;

31.7. nepažeisti talpumo normų;

31.8. prižiūrėti tvarką ir švarą; galinėse stotelėse sutvarkyti bei išvėdinti saloną;

31.9. keleivius įlaipinti tik pro priekines (išskyrus asmenis su neįgaliųjų ar vaikiškais vežimėliais ir asmenis, turinčius baltąją ar kitos spalvos lazdelę), o išlaipinti pro galines ir vidurines autobuso duris.

32. Ekipažo nariams transporto priemonėje draudžiama rūkyti, garsiai leisti muziką ar kitaip trikdyti keleivių rimtį.

33. Vežėjai ir ekipažai yra atsakingi už keleivių vežimą nuo kelionės pradžios iki jos pabaigos, Taisyklių laikymąsi.

34. Už kliudymą kontroliuojantiems pareigūnams atlikti pavestas pareigas, jų teisėtų reikalavimų nevykdymą taikoma Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse numatyta atsakomybė.

 

IX. KELEIVIO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

35. Keleivis į autobusą įlipa ir išlipa tik autobusų stotelėse.

36. Keleivis privalo:

36.1. įlipdamas į vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusą (pagrindinio autobusų tinklo ar privežamųjų autobusų maršruto), turi įsigyti vienkartinį bilietą iš vairuotojo arba turėti elektroninį bilietą ir, įlipęs į autobusą, nedelsdamas tinkamai jį pažymėti, taip pat turėti pasiruošęs vieną iš šių dalykų:

36.1.1. galiojantį pensininko, studento ar moksleivio pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę į konkretų bilieto tipą ir lengvatą;

36.1.2. galiojantį dokumentą, suteikiantį teisę važiuoti nemokamai;

36.1.3. pinigų vienkartiniam bilietui nusipirkti;

36.2. įsigijęs bilietą su nuolaida, turėti reikiamą dokumentą, patvirtinantį teisę į lengvatą;

36.3. saugoti bilietą iki kelionės pabaigos, pateikti jį, reikalaujant ekipažui ar kontrolę vykdančiam pareigūnui, išskyrus atvejus, kai naudojamasi Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo suteikta teise važiuoti nemokamai;

36.4. pasirūpinti savo saugumu, jei yra laisvų sėdimų vietų, atsisėsti ir užsisegti saugos diržą, jeigu jis yra įrengtas, o stovėdamas laikytis už turėklų;

36.5. kelionės metu turėti ir pateikti, reikalaujant kontrolę vykdančiam pareigūnui, elektroninio bilieto identifikavimo priemonę;

36.6. neturėdamas dokumento, patvirtinančio teisę naudotis bilietu su nuolaida, pirkti bilietą už visą kainą.

37. Pažymėtas elektroninis bilietas ar įsigytas vienkartinis bilietas suteikia teisę važiuoti viena transporto priemone viena maršruto kryptimi iki galinės maršruto stotelės. 

38. Autobuse draudžiama šiukšlinti, spjaudyti, keiktis, rūkyti, gerti alkoholinius gėrimus, vartoti narkotikus ar psichotropines medžiagas, triukšmauti, smurtauti. Autobusui važiuojant, keleiviams draudžiama atidaryti kabinos duris ir kalbinti vairuotoją ar kitaip jam trukdyti. Taip pat draudžiama važiuoti ne transporto priemonės salone (kabinoje), stovint ant autobuso laiptelių, neleidžiant vairuotojui uždaryti durų, apsirengus nešvariais drabužiais, tepti ir gadinti sėdynes, dėti ant jų bagažą bei lipti.

39. Už apgadintą autobuso išorę, vidų, sulaužytą inventorių, išdaužytus langus kaltininkas baudžiamas teisės aktų nustatyta tvarka ir turi atlyginti materialinę žalą.

40. Galinėje maršruto stotelėje keleiviai privalo išlipti.

41. Draudžiama vežti miesto viešuoju transportu gyvūnus, išskyrus tuos, kurie vežami specialioje taroje (krepšyje, pintinėje, narvelyje ir kt.) ir neužima atskiros stovimos ar sėdimos vietos, dviračius, jeigu autobuse nėra numatyta speciali vieta ar įranga dviračiams vežti.

42. Už Taisyklių pažeidimą keleiviai atsako Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka.

 

X. REKOMENDACIJOS KELEIVIAMS

 

43. Keleiviams rekomenduojama:

43.1. pirmumo teisę įlipti į autobusą suteikti neįgaliesiems, keleiviams su mažamečiais vaikais, nėščioms moterims, senyvo amžiaus žmonėms;

43.2. sėdimas vietas, virš kurių yra užrašas „Keleiviams su vaikais ir neįgaliesiems“ arba atitinkamas simbolis, užleisti 48.1 papunktyje minimiems asmenims;

43.3. perkant bilietą autobuse, atsiskaityti ne didesniu kaip 10 eurų banknotu;

43.4. Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytų kategorijų asmenims bilietus su lengvata įsigyti iš anksto, prieš įlipant į transporto priemonę.

 

XI. VEŽĖJŲ, EKIPAŽŲ IR KELEIVIŲ KONTROLĖ

 

44. Vežėjų ir ekipažų darbą kontroliuoja Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos, Savivaldybės administracija, taip pat asmenys, kuriems įstatymai suteikia teisę kontroliuoti keleivius (toliau – kontrolierius), turintys specialius pažymėjimus.

45. Kontrolierius turi teisę sustabdyti transporto priemonę signaliniu disku vietose, kur nedraudžia Kelių eismo taisyklės, įlipti į ją prieš išlipant ir įlipant keleiviams, nepriklausomai nuo keleivių skaičiaus transporto priemonėje.

46. Ekipažas privalo sustabdyti transporto priemonę, pranešti keleiviams apie būsimą kontrolę ir būtinumą pateikti bilietus ar kitus atitinkamus dokumentus, pateikti reikalaujamus ekipažo dokumentus ir vykdyti kitus teisėtus pareigūnų reikalavimus.

47. Ekipažui ir keleiviams draudžiama trukdyti atlikti kontrolę arba jos vengti.

48. Kontrolierius tikrina:

48.1. kaip vežėjai, ekipažai, keleiviai laikosi Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių bei Taisyklių;

48.2. kaip vežėjai ir ekipažai laikosi patvirtintų maršrutų ir eismo tvarkaraščių;

48.3. ar ekipažai teisingai parduoda, išduoda ir įformina bilietus bei kelionės dokumentus.

49. Reguliarių reisų metu autobusų ekipažas privalo turėti ir pateikti kontrolieriui paprašius:

49.1. vairuotojo pažymėjimą;

49.2. transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą);

49.3. transporto priemonės registracijos liudijimą arba naudotojo pažymėjimą ir techninės apžiūros taloną;

49.4. patvirtintą transporto priemonės eismo tvarkaraštį;

49.5. leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutu arba, jeigu su vežėjais yra sudaryta bendradarbiavimo sutartis, – Savivaldybės administracijos patvirtintos sutarties ir leidimo vežti keleivius reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutu kopijas;

49.6. licencijos kopiją arba Europos Bendrijos licencijos kopiją;

49.7. kasos aparatą, jo techninį pasą, kontrolines juostas (išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus, kai kasos aparatų naudoti nereikia), bilietus ir bilietų kontrolės lapą;

49.8. ekipažo narių darbo ir poilsio laiko apskaitos dokumentus;

49.9. kitus teisės aktų nustatytus dokumentus.

50. Nustatęs, kad vežėjas ar ekipažas pažeidžia Taisyklių reikalavimus, kontrolierius surašo atitinkamą aktą arba administracinio teisės pažeidimo protokolą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu.

51. Vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusuose keleivis privalo pateikti kontrolieriui vieną iš šių dokumentų:

51.1. pažymėtą vienkartinį bilietą;

51.2. pažymėtą vienkartinį bilietą su nuolaida ar vardinį terminuotą bilietą ir dokumentą, suteikiantį teisę į lengvatą;

51.3. galiojantį terminuotą bilietą;

51.4. galiojantį dokumentą, suteikiantį teisę važiuoti nemokamai.

52. Jeigu kontrolės metu keleivis neturi pažymėto vienkartinio bilieto arba pažymi bilietą kontrolės metu, arba turi bilietą, kurio žymės neatitinka komposterio žymių, arba parodo du kartus žymėtą bilietą, arba turi bilietą su nuolaida, bet neturi dokumento, suteikiančio teisę į transporto lengvatą, taip pat jeigu paima pažymėtą bilietą iš išlipančio iš autobuso keleivio, tai jis laikomas važiuojančiu be bilieto.

53. Kontrolierius turi teisę pristatyti į policijos įstaigą be bilietų važiavusius keleivius, kurie atsisako įsigyti bilietus ir (arba) neturi jų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, reikalingų administracinio teisės pažeidimo protokolui surašyti.

54. Kontrolierius turi teisę paimti suklastotą keleivio bilietą ir pristatyti keleivį į policiją.

55. Kontrolierius, paėmęs negaliojančius dokumentus, nesuteikiančius teisės važiuoti lengvatinėmis sąlygomis, persiunčia juos išdavusiai įstaigai arba organizacijai, o keleivis laikomas važiuojančiu be bilieto ir traukiamas administracinėn atsakomybėn.

56. Už Taisyklių pažeidimus vežėjai, ekipažai ir keleiviai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas keleivio neatleidžia nuo pareigos įsigyti bilietą, t. y. sumokėti už vežimą.

________________________

Prenumeruokite naujienas

captcha  

UAB „Busturas”

Įmonės kodas 144127993
PVM mokėtojo kodas LT441279917
Šarūno g. 2, Šiauliai LT-76161
Šiaulių autobusų stotis: Tilžės g. 109, Šiauliai LT-77159

Tel. (8~41) 592 000

faks. (8~41) 545 296

A.s. LT72 7180 0000 0246 7930AB Šiaulių bankas

Informacija telefonu
8 700 55066
busturas@busturas.lt